Verantwoording

Uitgaven AAP 2019
Dankzij uw steun kan AAP jaarlijks honderden apen en andere uitheemse dieren helpen. Elke dag zetten onze medewerkers in Almere en Spanje zich daar weer met hart en ziel voor in. We proberen zoveel mogelijk dieren in nood te redden, op te vangen en net zo lang te verzorgen tot ze er lichamelijk en geestelijk weer bovenop zijn en in een sociale groep met soortgenoten kunnen leven. Daarna zoeken we een goed, permanent adres voor ze bij één van onze herplaatspartners wereldwijd, zodat we weer plek hebben voor andere dieren in nood. En dat zijn er helaas nog heel veel. Werken aan preventie van dierenleed is voor AAP daarom net zo belangrijk als de praktische opvang. Want uiteindelijk geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen!

Jaarverslag
Om onze doelen te kunnen bereiken, moeten we kosten maken. AAP is een stichting die grotendeels afhankelijk is van particuliere donaties. Alleen voor de permanente opvang van 23 geïnfecteerde chimpansees uit het proefdierlaboratorium in Rijswijk (BPRC), ontvangen we overheidssubsidie. We zijn dan ook erg dankbaar dat elk jaar weer veel dierenliefhebbers besluiten om AAP te (blijven) steunen en daarmee helpen ons werk mogelijk te maken! We gaan zorgvuldig om met dit vertrouwen, door op een transparante manier verantwoording af te leggen aan onze donateurs. Dit doen we niet alleen door donateurs via de Apenote, website, nieuwsbrieven en social media op de hoogte te houden van onze dieren en activiteiten, maar ook door jaarlijks onze resultaten vast te leggen in een jaarverslag. We gaan hier verder in op de successen, de geleerde lessen, de opbrengsten en de kosten.

Waar gaat uw geld heen?
AAP vindt het belangrijk dat u weet waar uw donatie aan besteed wordt – ook als u geen tijd heeft om het hele jaarverslag te lezen. Giften in natura zoals nootjes en dekens gaan natuurlijk direct naar onze dieren. Maar datzelfde geldt in feite ook voor 84,1 cent van elke euro die we uitgeven. 84,1% van onze uitgaven gaat namelijk naar de primaire doelstelling van Stichting AAP: een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse dieren. Naast huisvestings- en verzorgingskosten voor alle dieren besteden we een deel hiervan ook aan ons preventiewerk. De resterende 15,9 cent besteden we aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven voor fondsenwerving, kantoorfaciliteiten, financiële administratie, personeelsadministratie en IT-faciliteiten. Ook dit zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor uitheemse dieren mogelijk te maken én professioneel uit te voeren.

Omdat we grotendeels afhankelijk zijn van particuliere giften, is lastig te voorspellen wat onze inkomsten zullen zijn. Dit maakt dat de uiteindelijke bestedingen van die inkomsten procentueel gezien lager of hoger kunnen uitvallen dan oorspronkelijk was begroot, ook als onze uitgaven wel voldoen aan de verwachtingen. Daarom kiezen we in bovenstaande alinea voor het weergeven van de bestedingen per uitgegeven euro. Daarnaast vindt u in het jaarverslag ook de berekening van bestedingen per ontvangen euro. AAP hanteert de norm dat maximaal 25% van onze geworven baten gebruikt mag worden om nieuwe fondsen te werven: dit komt neer op 25 cent per ontvangen euro. In 2019 bleven we met een percentage van 10,8% daar ruim onder. Als AAP in een jaar meer geld ontvangt dan uitgeeft, dan nemen we die extra inkomsten op in onze reserves voor financieel moeilijkere tijden of toekomstige doelbestedingen.

AAP doet er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. We werken om die reden met veel vrijwilligers en hanteren een zeer gematigd beloningsbeleid voor betaalde functies. Hieronder leest u meer over onze reserves en ons beloningsbeleid.

Reserves

AAP heeft twee categorieën reserves op haar balans staan; de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserves.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld om bij dalende of tegenvallende inkomsten de activiteiten van AAP te kunnen blijven uitvoeren. De belangrijkste is de zorg voor gemiddeld 450 exotische dieren (waaronder apen, wasberen, leeuwen en tijgers). Een goede zorg voor de dieren gaat gepaard met veel kosten voor onder meer voeding, faciliteiten (waaronder dierenverblijven) en personeel (dierverzorgers, dierenartsen en gedragsdeskundigen). Deze zorg kunnen wij natuurlijk niet van de ene op de andere dag stoppen.

Op 31 december 2019 heeft AAP een continuïteitsreserve van € 12.183.650, dat is 1,49 keer de jaarlijkse kosten van de organisatie. In deze reserve is ook voor € 635.293 aan activa, waaronder een kantoorgebouw in Almere en een terrein in Spanje, opgenomen.

Bestemmingsreserves
Op 31 december 2019 heeft AAP een bestemmingsreserve van € 11.483.869. Deze reserve bestaat uit:

  1. vermogen dat is gebruikt om de gebouwen te financieren: € 10.153.869. Een groot deel hiervan is geïnvesteerd in de gebouwen waarin wij onze dieren huisvesten en een kleiner deel bestaat uit een kantoorgebouw en woonhuizen voor vrijwilligers in Villena (Spanje) en Almere. Dit vermogen ligt vast in stenen. 
  2. vermogen dat is bestemd voor toekomstige uitgaven: € 1.330.000. Een groot deel is bestemd voor onderhoud aan en investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen op onze beide locaties (Almere en Primadomus) en om de toekomstbestendigheid op het gebied van dierenwelzijn, internationalisering, verduurzaming en toegankelijkheid te verbeteren.

Directeurssalaris

In 2019 verdiende directeur David van Gennep, inmiddels ruim dertig jaar werkzaam bij AAP, € 76.066. Dit is zijn bruto jaarsalaris, exclusief werkgeverslasten op basis van een 32-urige werkweek. In het salarishuis 2019 van AAP mag de directeur maximaal € 96.045 bruto per jaar verdienen (op basis van een 40-urige werkweek). Dit is inclusief een eventuele eindejaarsuitkering en exclusief werkgeverslasten. AAP voldoet hierbij ruimschoots aan de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland waarbij de maximale norm € 131.373 bruto per jaar is. Basis voor deze beloningskaders is het advies van de Commissie Wijffels, die regels heeft opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. U kunt deze richtlijnen hier vinden. Overigens goed om te weten dat ook alle normen voor maximale directeursbeloningen zijn gebaseerd op bruto jaarsalarissen exclusief werkgeverslasten. Het beleid en de richtlijnen over onkostenvergoedingen die van toepassing zijn op alle medewerkers van AAP inclusief de directeur-bestuurder vindt u hier.

Grote verantwoordelijkheden
Het salaris van de directeur van AAP ligt dus ruim binnen de geldende richtlijnen binnen de branche, maar het blijft een directeurssalaris. David van Gennep is immers eindverantwoordelijk voor de resultaten van een organisatie waarin jaarlijks miljoenen omgaan (in 2019 ruim € 9 miljoen) en waar 115 mensen betaalde krachten en bijna 250 vrijwilligers werken. AAP is een organisatie die letterlijk vele monden moet voeden – van mens én dier – en bovendien samenwerkt met een groot aantal zakelijke- en overheidspartners. 

Beloningsbeleid

Het werk van Stichting AAP is arbeidsintensief. De zorg voor de dieren gaat 365 dagen per jaar door en vraagt bijzondere zorg. Waar mogelijk werken we met vrijwilligers, maar onze doelen kunnen we niet realiseren zonder betaalde krachten. Voor de betaalde krachten hanteren we een gematigd beloningsbeleid. In dit beloningsbeleid zoekt AAP de balans tussen een gematigde beloning en het voldoende aantrekkelijk zijn als werkgever voor (potentiële) betrokken werknemers. Daarnaast hanteert AAP het uitgangspunt om de zowel de laagste functie (technisch medewerker) als de hoogste functie (directeur-bestuurder) binnen eenzelfde salarishuis te passen.
Het beloningsbeleid van AAP is niet gekoppeld aan een cao. Het is gebaseerd op een generiek functiehuis opgesteld volgens de Bakkenist waarderingsmethode. Het bij het functiehuis horende salarishuis is gekoppeld aan de salarissen in de sector ‘Non-profit en overige dienstverlening’. Het salarishuis van AAP kent 12 salarisschalen. De directeur-bestuurder is geplaatst in schaal 12. De hoogte van de salarissen zijn gekoppeld aan het 25e percentiel in de sector ‘Non-profit en overige dienstverlening’. Dit betekent dat binnen deze sector ongeveer 75% van de organisaties hogere salarissen kent dan AAP en 25% van de organisaties lagere salarissen. Het salarishuis wordt ieder jaar bijgesteld op basis van de mutatie van de salarissen in deze sector. Om in dit 25e percentiel te passen is een eindejaarsuitkering van 8,33% noodzakelijk. Deze eindejaarsuitkering wordt echter niet vast uitgekeerd en varieert van 0 tot 8,33%. De eindejaarsuitkering is niet prestatie-gebonden, de directeur-bestuurder besluit ieder jaar of en met welk percentage deze wordt uitgekeerd. Dit is afhankelijk van de inkomsten. Naast het salaris hebben medewerkers een opleidingsbudget van maximaal 1,5% van het bruto salaris per jaar. 
Met ingang van 1 januari 2018 is AAP overgestapt op een beschikbare premieregeling waarbij medewerkers een eigen bijdrage van 4% betalen.
Onze medewerkers in Spanje werken vanaf 2016 in hetzelfde salaris- en functiehuis. De salarissen en overige arbeidsvoorwaarden zijn echter gerelateerd aan de (lagere) kosten van levensonderhoud in Spanje.

2019 in beeld
We hopen u met deze toelichting meer inzicht te hebben gegeven in de bestedingen van AAP. Meer informatie hierover vindt u in ons jaarverslag van 2019, waarin we over al onze inspanningen van afgelopen jaar verantwoording afleggen. Ook vindt u daar een overzicht van onze geboekte resultaten op het gebied van opvang en een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse dieren. Want dáár doen we het tenslotte allemaal voor!