Privacy Statement

AAP onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers, sollicitanten en potentiële vrijwilligers en stagiaires van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naast de naleving van de AVG heeft AAP zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keur voor goede doelen.

Welke gegevens registreert Stichting AAP?

AAP registreert toegestane gegevens zoals:

 • achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger; postvoorkeuren; 
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers; 
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van  AAP, zoals de AAP-donateurdagen of reguliere rondleidingen; 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen alsmede geefgedrag;
 • persoonlijke gegevens ten behoeve van relatiemanagement;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij AAP, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de AAP-donateur-dagen of rondleidingen;
 • gegevens die betrekking hebben op de aanmelding of sollicitatie van sollicitanten en potentiële vrijwilligers en stagiaires zoals motivatie, vaardigheden, opleidingen (scholingen, cursussen etc.), arbeidsverleden (vroegere werkgevers) en beschikbaarheid ten behoeve van het recruitmentproces voor betaald werk, vrijwilligerswerk of stageplaats binnen AAP.

Waarvoor gebruikt Stichting AAP je gegevens?

 AAP gebruikt je gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn; 
 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie AAP contractuele afspraken gemaakt heeft; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties; 
 • intern beheer; 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • voor het recruitmentproces voor betaald werk, vrijwilligerswerk of stageplaats.

Inzage in je gegevens

Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:
AAP
t.a.v. donateursservice
Postbus 50313
1305 AH Almere

donateursservice@aap.nl

Als sollicitant of potentiele vrijwilliger of stagiair kun je dit schriftelijk aanvragen per mail:

werken.bij@aap.nl

Het kan zijn dat we om aanvullende gegevens vragen om zeker te weten dat jij bent wie je zegt dat je bent, om aan jouw inzageverzoek te voldoen. Op het verzoek zal AAP binnen 1 maand reageren via post of per mail.

Als je vindt dat AAP je verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Stichting AAP

Op de website van AAP worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan AAP haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. AAP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

 AAP verwijdert/anonimiseert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van AAP wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten;
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van AAP wenst te ontvangen;
 • Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering;
 • Bij gerichte vacatures voor betaald werk en vrijwilligerswerk, na 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. AAP informeert de sollicitanten hierover per mail. Wanneer de sollicitant/kandidaat het op prijs stelt de gegevens pas na 6 maanden te laten verwijderen, dan moet hij/zij hiervoor expliciet toestemming geven in de mail.
 • Na 6 maanden bij overige aanmeldingen voor vrijwilligerswerk, stageplaats en open sollicitatie.      

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van AAP ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Vragen of klachten

Heb je een opmerking, suggestie, vraag of klacht*? Laat het ons weten via het contactformulier. We streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

*Een klacht is elke uiting van ‘onvrede’ over het beleid en/of de uitvoering daarvan door Stichting AAP, de informatieverstrekking door Stichting AAP of de behandeling van de klant.
Wij stellen het zeer op prijs om uw opmerkingen te horen en willen daar graag van leren.
Wij streven ernaar om uw klacht/opmerking binnen een bepaalde tijd af te handelen afhankelijk van de wijze van binnenkomst:
 • Telefonische melding: directe afhandeling
 • Melding per mail/website: 3 werkdagen
 • Melding per post: 5 werkdagen

Vestigingsadres

Stichting AAP
Kemphaanpad 1
1358 AC Almere
KvK: 41200553