Limburgse wasberen blijven welkom bij AAP

Provincie Limburg heeft besloten de wasberenaanpak die in 2019 van start ging voort te zetten. De resultaten van 1,5 jaar wasberen wegvangen in Limburg, vastgelegd door de Zoogdiervereniging in samenwerking met Bionet Natuuronderzoek, zijn dan ook erg positief. Het project, wat tot stand kwam na publieke verontwaardiging over het eerdere besluit de wasberen af te schieten, krijgt daarom een vervolg. Stichting AAP heeft de procincie laten weten graag bereid te zijn ook de resterende wasberen op te vangen.

46 wasberen
In 2019 mochten we, mede dankzij de steun van tienduizenden mensen die de petitie tegen afschot ondertekenden, samen met de Zoogdierenvereniging aan de slag om zoveel mogelijk wasberen op te vangen. Na sterilisatie en ontworming tijdens hun quarantaine, zijn de dieren samengevoegd met soortgenoten om hen vervolgens bij herplaatspartners van AAP onder te brengen. Sinds oktober 2019 zijn op deze wijze 46 wasberen door AAP opgehaald in Limburg. Veertien van hen zijn sindsdien naar een permanent onderkomen gebracht. Er zijn op dit moment nog 32 Limburgse wasberen bij AAP.

Lokale oorsprong
In hun eindrapport concludeert de Zoogdiervereniging dat wasberen in de hele provincie voorkomen. Bij de start van het project werd geschat dat er tussen de 50 tot 100 wasberen rondliepen. Mede door de goede werking van wasberenmeldpunt.nl, waarop burgers waarnemingen kunnen melden zodat vangkooien op de juiste plek geplaatst kunnen worden, zijn dat op dit moment nog 17 tot 36 dieren. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de dieren niet verwant aan de Dutise wasberenpopulatie. DNA-onderzoek wijst uit dat de dieren een lokale oorsprong hebben. Ze zijn vermoedelijk ontsnapt in de regio of stammen af van ontsnapte dieren.

Volledig verwijderen
In de aanbevelingen wordt daarom geadviseerd het project voort te zetten tot alle wasberen weggevangen zijn. In Italië is men er bijvoorbeeld in geslaagd kleine populaties wasberen volledig uit de natuur te verwijderen, zoals de Europese wetgeving voorschrijft voor Invasive Alien Species (IAS). Dit lukte door meerdere jaren dieren te laten vangen door professionals. Zo voorkwam men dat de populatie te groot werd en de kosten voor bestrijding vele malen hoger zouden uitpakken. Plus: hoe groter de populatie, hoe groter het risico op besmettingen met de voor mensen gevaarlijke wasberenspoelworm. Van de tot nu toe in Limburg gevangen dieren bleek 59% hiermee besmet. Bij menselijke besmetting kan dit ernstige aantasting van de hersenen of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Afschot niet noodzakelijk
Van de elf aanbevelingen die in het eindrapport worden gedaan vindt AAP alleen het makkelijker toepasbaar maken van afschot onnodig. Nu aangetoond is dat het aantal wasberen is afgenomen, is afschot niet noodzakelijk om dit project succesvol af te ronden. We hopen dat deze goede resultaten aanleiding vormen voor andere provincies om het gekozen afschotbeleid te heroverwegen. Door nu óf niets te doen óf, zoals onlangs in Gelderland, dieren af te schieten, wordt een effectieve bestrijding van de invasieve exoten in de toekomst alleen maar lastiger en kostbaarder.

"Tientallen dierenlevens zijn gespaard."

Aanpak werkt
AAP is blij dat na 1,5 jaar wasberen opvangen met dit rapport kan worden aangetoond dat de voorgestelde aanpak werkt. Tientallen dierenlevens zijn gespaard, er wordt voldaan aan de Europese wettelijke verplichting en lokale overlast door wasberen wordt teruggedrongen. Nu de provincie Limburg instemt met de aanbevelingen, is dat een perfect startpunt om de (inter)nationale aanpak van lokale wasbeerpopulaties verder vorm te geven. Nu kan het nog – effectief én diervriendelijk.

Wij gunnen de wasberen een veilige toekomst

Help jij mee met de verzorging van deze dieren? Een kleine bijdrage maakt een groot verschil voor de wasberen.

Overige berichten