Ed Nijpels nieuwe voorzitter raad van toezicht

Oud-minister Ed Nijpels is geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De veelzijdige oud-politicus neemt het stokje over van Monique de Vries, die deze onbetaalde rol de afgelopen jaren met plezier en toewijding vervulde en aanblijft als vicevoorzitter. Met Nijpels haalt AAP een zeer ervaren voorzitter in huis die eerder bij het WNF en middels tal van bestuursfuncties zijn betrokkenheid bij natuur en milieu heeft laten blijken.

Raad van Toezicht
Als CBF-erkend goed doel is AAP verplicht om een onafhankelijke Raad van Toezicht te hebben. Deze Raad komt 5 maal per jaar bij elkaar en houdt toezicht op het (financieel) beleid, de algemene gang van zaken in de stichting en fungeert als klankbord voor de directie. De Raad van Toezicht beoordeelt continu de activiteiten van de organisatie in relatie tot de doelstelling: het duurzaam verbeteren van dierenwelzijn. De leden van de Raad van Toezicht (zie hier wie dat zijn) zijn op vrijwillige basis verbonden aan AAP en ontvangen dus geen salaris. Net als alle andere vrijwilligers bij AAP kunnen ze wel aanspraak maken op een beperkte reiskostenvergoeding, maar in de praktijk maken de leden hier geen gebruik van.

1. Wat houdt het in om voorzitter van een Raad van Toezicht te zijn?
Als voorzitter leid je uiteraard de vergaderingen, maar je vormt ook het eerste aanspreekpunt voor de directie. Het is de kunst om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen, maar je moet ook oeverloze discussies in de hand houden. Uiteindelijk moeten er ook besluiten worden genomen, meestal op basis van door de directie voorbereide stukken. Daarbij is het zaak dat de Raad van Toezicht zich heel goed laat informeren, maar tegelijkertijd niet op de stoel van de directie gaat zitten. Dat vraagt ook om stuurmanskunst.

2. Heeft u een bepaalde aanpak als voorzitter en hoe wilt u dit aanpakken bij AAP?
Uiteraard moet ik eerst de leden van de Raad van Toezicht en de medewerkers goed leren kennen. AAP is een goed lopende organisatie met een voortreffelijke directie, dito medewerkers en ligt goed op koers. Maar er zijn wel zorgpunten en daar moeten we de komende tijd veel aandacht aan geven. De zoektocht naar nieuwe donateurs is urgent, wat overigens geldt voor heel veel goede doelenorganisaties. Voorts is het lastig om goede medewerkers te vinden; de arbeidsmarkt is gespannen. We moeten ten slotte de opgevangen dieren weer uit kunnen plaatsen en ook dat is lastig. Kortom: hoe goed de organisatie ook draait, de toekomst vraagt altijd veel aandacht.

3. We kennen u van uw ministerschap in het kabinet-Lubbers I als Minister van VROM namens de VVD, voorzitter van het klimaatberaad en tal van andere nevenfuncties. Wat verwacht u met uw achtergrond toe te kunnen voegen in dierenwelzijnsland?
Ik hoop wat bestuurlijk inzicht mee te brengen en mijn bestuurlijke en politieke relaties te kunnen benutten. Daarmee kan ik AAP helpen haar doelstellingen te realiseren. Ik ben een kleine negen jaar voorzitter geweest van het WNF Nederland en heb ook een aantal jaren in het internationale bestuur gezeten. De noodzaak van een scherp overheidsbeleid op het terrein van dierenwelzijn heb ik ook in die functies leren kennen.

4. U heeft nog tal van andere nevenfuncties, houdt u eigenlijk nog wel tijd over voor AAP?
Ik heb geen hoofdfuncties meer, ik kan dus al mijn tijd besteden aan zaken die ik nuttig, waardevol en plezierig vind. Dat is de luxe van iemand die de 67 is gepasseerd. Ik geniet daar iedere dag van. Voor thuiszitten ben ik nou eenmaal niet in de wieg gelegd.

5. AAP wil dierenleed aanpakken door op Europees niveau beleid aan te passen en zo de kraan dicht te draaien. Denkt u dat AAP de aangewezen partij is hiervoor?
AAP kan dat natuurlijk op Europees niveau niet in haar eentje. Wil je de Europese politiek kunnen beïnvloeden dan zul je grote coalities moeten vormen en je moet de publieke opinie aan je zijde krijgen. Dat is hard werken, heel hard.

6. Wat zou u onze achterban willen meegeven?
AAP staat of valt met een actieve achterban, of je nou als vrijwilliger, donateur of als deelnemer aan inzamelacties betrokken bent. Iedereen is welkom, we kunnen voor het realiseren van onze doelstellingen iedereen gebruiken. Daarom doe ik ook graag mee!

Ed Nijpels - Foto: Christiaan Krouwels

Overige berichten